ง่วน ฮง หลี แผนกเครื่องชั่ง
ง่วนฮงหลี


แท่นชั่งรถบรรทุก  | 1   

เครื่องชั่ง 3x18 ม.พื้นเหล็กภาพประกอบ
  


เครื่องชั่ง 3x7 พื้นเหล็กภาพประกอบเครื่องชั่ง 3x7 เมตร พื้นคอนกรีตภาพประกอบ
  


เครื่องชั่งรถบรรทุก 3x9 เมตรพื้นเหล็กภาพประกอบ